20 juni: Kom in actie voor vluchtelingen in tijden van corona

[English below]

Gezamenlijke oproep Comité 21 Maart en Stop the War on Migrants

Wereldvluchtelingendag 20 juni: kom in actie voor vluchtelingen in tijden van corona

Voor migranten en vluchtelingen is het leven in ‘normale’ tijden vaak al heel moeilijk. De overvolle opvangkampen en detentiecentra vormen een gevaar voor hun gezondheid. Tijdens de huidige corona-pandemie wordt dit alleen maar erger. Migranten zijn bijzonder kwetsbaar voor de crisis. In plaats van voldoende gezondheidszorg en huisvesting te bieden, hebben Europese autoriteiten de noodsituatie gebruikt om hun aanvallen op migranten te escaleren en xenofobie op te voeren.

De grote demonstraties wereldwijd tegen politiegeweld en racisme, die ook vluchtelingen treffen, maken duidelijk dat er veel protest nodig en mogelijk is.

Situatie voor vluchtelingen en migranten erbarmelijk In het detentiecentrum in Rotterdam worden migranten in cellen geperst, en in nauw contact met mogelijk geïnfecteerde bewakers gebracht. In Leiden wordt de noodopvang voor migranten gesloten. In Zoutkamp is gedreigd op met corona besmette asielzoekers te schieten als ze naar buiten gaan. In veel andere Europese landen is de situatie nog erger: vluchtelingen
mogen geen asiel aanvragen, worden gearresteerd en opgesloten, op zee achtergelaten of met geweld teruggeduwd naar Turkije en Libië. Arbeidsmigranten worden gedwongen te werken en wonen onder onveilige omstandigheden. Zoals in de vleesverwerkende industrie.

We roepen daarom op om een einde te maken aan het geweld tegen migranten, en om dit geweld te vervangen door de solidariteit die nodig is om deze wereldwijde crisis aan te pakken. Wij verzetten ons tegen racisme en discriminatie en eisen:
• sluit de detentiecentra en stop deportaties, geef vluchtelingen huisvesting
• stop de militarisering van grenzen en pushbacks, hervat reddingsacties
• opvang in Nederland van alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
• recht op gezondheidszorg en veilige leef- en werkomstandigheden voor iedereen
• legaliseer alle vluchtelingen en migranten

Op Wereldvluchtelingendag (20 juni), om 14 uur, roepen wij op tot protesten op zoveel mogelijk locaties. Breng gezichtsmaskers, megafoons, borden met leuzen, en roze kleding om onze gedeelde solidariteit te tonen. Vergeet niet dat veiligheid ook een kwestie is van solidariteit, dus hou veilig afstand tot elkaar. Maak een foto of video en deel deze met ons, zodat we ons kunnen verenigen in een virtuele langeafstandsdemonstratie. Laat ons weten als je iets organiseert!

Comité 21 Maart
Tel: (0)20-4288825 • comite21maart@gmail.com – https://21maartcomite.nl/
Stop the War on Migrants
stopthewaronmigrants@riseup.net – https://stopthewaronmigrants.noblogs.org

[English]


Joint call by Stop the War on Migrants and Comité 21 Maart

World Refugee Day, June 20: Take action for refugees in times of Corona

Life in ‘normal’ times is often very difficult for migrants and refugees. The overcrowded reception camps and detention centers are a health hazard. This is only getting worse during the current corona pandemic. Migrants are particularly vulnerable to the crisis. Rather than providing adequate health care and housing, European authorities have used the emergency to attack migrants and boost xenophobia. The large demonstrations against police brutality and racism, which also hurt refugees, show that much protest is necessary and posisble.

In the detention center in Rotterdam, migrants are pressed into cells and brought into close contact with possibly infected guards. The emergency shelter for migrants in Leiden is closed. In Zoutkamp guards have threatened to shoot corona-infected asylum seekers when they go outside. In many other European countries, the situation is even worse: refugees cannot apply for asylum, are arrested and imprisoned, left at sea or forcibly pushed back to Turkey and Libya. Migrant workers are forced to work and live in unsafe conditions, for example in the meat industry.

We therefore call for an end to violence against migrants and for this violence to be replaced by the solidarity needed to tackle this global crisis. We resist racism and discrimination and demand:
– close detention centers and stop deportations, provide housing to refugees
– stop militarization of borders and pushbacks, resume rescues
– shelter in the Netherlands for unaccompanied children from Greek refugee camps
– right to health care and safe living and working conditions for all
– legalize all refugees and migrants

On World Refugee Day (June 20), at 2 pm, we call for protests in as many locations as possible. Bring face masks, megaphones, slogans, and pink clothes to show our shared solidarity. Remember that safety is also a matter of solidarity, so keep a safe distance from each other. Take a photo or video and share it with us so we can unite in a virtual long-distance demonstration. Let us know if you organize something!

Stop the War on Migrants
stopthewaronmigrants@riseup.net – https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/
Comité 21 Maart
comite21maart@gmail.com – https://21maartcomite.nl/