Stop Thales Sponsorship – update and action

[Nederlands beneden]

In June we, Stop the War on Migrants, sent a letter to multiple associations and cultural institutions to ask them to drop their sponsor relationship with Thales. Thales is one of the biggest arms companies of Europe that produces a broad range of military and security products. With these products, Thales contributes to wars, repression and violence against refugees.

Most of the addressed didn’t respond, but we got some answers, both negative and hopeful. We ask you to also contact the associations and institutions concerned (see list below) to let them know they should sever all ties with Thales.

These are the reactions we received from the organizations we contacted:

– Two of the addressed let us know that Thales doesn’t sponsor them (anymore)

– Two mailed us that they won’t end relations with Thales:
Study association Thalia (Nijmegen) said it knows what Thales does, but it wants to remain neutral and present all kinds of companies to its members, leaving political choices aside. It’s up to members to decide what company they want to visit/work for. Thalia asked not to be contacted anymore regarding its relations with Thales.
The Damen Raceroei Regatta said it just wants to organise a nice race for the participants and spectators. It hopes we understand this and thus will refrain from publishing about its sponsor relations with Thales.

Isn’t it nice? While Thales’ arms are responsible for death and destruction all over the world, these two claim to be ‘neutral’ (read: don’t care about it) or to just want to continue their rowing without considering the wider consequences. We think that no association or institution should give Thales the possibility to polish its image and give a good impression about its support to the community.

The theatre (‘Schouwburg’) in Hengelo, where the main production plant of Thales in the Netherlands is located, gave a more serious answer. They mailed us that their current contract with Thales runs until July 2019 and, while they will honor this contract, they will reconsider if they want to have a new sponsor contract, taking our letter in consideration.

For us the sponsor contract with the theatre is one of the most important. Thales is a major partner, even having a foyer named after it, which it can use for meetings. We are glad the theatre will reconsider its relation with Thales, but we also think there should be only one possible outcome: cut all ties with this arms producer. To give this an extra push we will go the theatre, just before a concert of Guus Meeuwis (who was just appointed ambassador for UNICEF) with banners and hand out leaflets to visitors. We do this action in cooperation with local initiative VEDAN (Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN)).
If you want to join: Sunday 30 september, 7pm, Beursstraat 44, Hengelo

Do you know other organisations sponsored by Thales? Let us know: ineumanity-nl@riseup.net

[NEDERLANDS]

Afgelopen juni mailden wij, Stop the War on Migrants, een brief aan meerdere organisaties en instituten met het verzoek hun sponsorrelatie met Thales te beëindigen. Thales is één van de grootste wapenbedrijven in Europa, dat een breed palet aan militaire en security-producten maakt. Met deze goederen draagt Thales bij aan oorlogen, repressie en geweld tegen vluchtelingen. De meeste aangeschrevenen reageerden niet, maar we kregen een aantal antwoorden, zowel negatief als hoopgevend. We vragen jullie deze organisaties en instituten ook aan te schrijven (zie lijst hieronder) om hen te laten weten dat ze alle banden met Thales moeten verbreken.

De reacties die we ontvingen van de organisaties die we contacteerden:

– Twee van de aangeschrevenen lieten weten dat Thales hen niet (meer) sponsort;

– Twee mailden ons dat ze de relaties met Thales niet zullen beëindigen:
– Studievereniging Thalia (Nijmegen) zei te weten wat Thales doet, maar het wil neutraal blijven en allerlei soorten bedrijven presenteren aan de leden, zonder zich met politiek bezig te houden. Het is aan de leden te bepalen voor welk bedrijf ze willen werken. Thalia wilde niet meer gecontacteerd worden mbt de relaties met Thales.
– De Damen Raceroei Regatta zei dat het gewoon een leuke wedstrijd voor deelnemers en toeschouwers wil organiseren. Ze hopen dat wij dit begrijpen en ons dus niet publiekelijk uitspreken tegen hun sponsorrelatie mert Thales.

Is het niet geweldig? Terwijl de wapens van Thales verantwoordelijk zijn voor dood en verwoesting over de hele wereld, claimen deze twee ‘neutraal’ te zijn (lees: het kan ons niet schelen) of gewoon te willen roeien zonder over verdere consequenties na te denken. Wij vinden dat geen enkele organisatie of institutie Thales de mogelijkheid moet geven zijn imago op te poetsen of goede sier te maken met steun aan de gemeenschap.

De schouwburg in Hengelo, waar de belangrijkste fabriek van Thales in Nederland is gevestigd, gaf een serieuzer antwoord. Ze mailden ons dat hun huidige contract met Thales loopt tot juli 2019 en dat ze dit contract zullen respecteren, maar zullen heroverwegen of ze een nieuw sponsorcontract willen, waarbij ze onze brief in de afweging zullen betrekken.

Voor ons is de sponsorovereenkomst met de schouwburg één van de belangrijkste. Thales is een belangrijke partner, er is zelfs een Thalesfoyer, die het bedrijf voor bijeenkomsten kan gebruiken. We zijn blij dat het theater de relatie met Thales wil heroverwegen, maar we vinden ook dat dat maar één mogelijke uitkomst kan hebben: verbreek alle panden met deze wapenproducent. Om hier op aan te dringen zullen we naar de schouwburg gaan, voorafgaand aan een concert met Guus Meeuwis (die net tot ambassadeur van UNICEF is benoemd) met spandoeken en flyers voor de bezoekers. We doen deze actie in samenwerking met het lokale initiatief Stichting VEDAN (Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN)).
Als je je wilt aansluiten: zondag 30 september, 19 uur, Beursstraat 44 in Hengelo

Ken je andere organisaties die gesponsord worden door Thales? Laat het ons weten: ineumanity-nl@riseup.net

List of sponsored associations etc / Lijst met gesponsorde organisaties e.d.

SV Huizenwebsite@svhuizen.nl

KVV Losserinfo@kvvlosser.nl

Wiskunde Studievereniging DESDA (Nijmegen)info@desda.org

Stichting Huizer Bottersinfo@huizerbotters.nl

Damen Raceroei Regattaraceroeiregatta@laga.nl

E.T.S.V. Scintilla (Twente)bestuur@scintilla.utwente.nl

SVTN “J.D. van der Waals” (Eindhoven)info@vdwaals.nl

Schouwburg Hengeloinfo@schouwburghengelo.nl

Badmintonvereniging ELO Unitedinfo@elo-united.nl

Wolfskamerloopinfo@wolfskamerloop.nl

Solar Team Twenteinfo@solarteam.nl

UT Challengelino@utchallenge.nl

Koninklijk Hengelo’s Mannenkoorinfo@khmk.nl

Science4Kidsinfo@science4kids.nl

SamenLoop voor Hoophuizen@samenloopvoorhoop.nl

Stichting Huizerdaginfo@huizerdag.nl

Studievereniging Thalia (Nijmegen)info@thalia.nu