Posteractie tegen Thales

[English below]

17 februari 2021 – Vandaag hebben we bushalte posters vervangen om de dodelijke praktijken van Thales te ontmaskeren, het bedrijf dat het OV-chipkaart systeem heeft ontworpen. Thales is op dit moment bezig om de incheck poortjes van het publieke vervoer in Amsterdam te vervangen. Hoewel de meeste mensen Thales kennen van het inchecken bij het treinstation, weten de meeste mensen niet dat Thales ook een van de grootste wapenbedrijven van Europa is en verdient aan Fort Europa.

Thales exporteert wapens naar landen over de hele wereld. In het afgelopen jaar heeft Thales Nederland wapensystemen geëxporteerd naar de repressieve regimes in Egypte, Pakistan en Indonesië. Vooral de opdracht voor radarsystemen voor de Egyptische Marine ter waarde van €114 miljoen was zeer winstgevend voor Thales. Egypte heeft een militaire dictatuur, duizenden politieke gevangenen, en ondersteunt op politiek vlak de Saoedi-Arabische geleide coalitie in de Jemen oorlog.

Tegelijkertijd verdient Thales aan het militariseren van de grenzen van Fort Europa. Het bedrijf verkoopt grensbewakingssytemen, mobiele warmtedetector systemen, en radarsystemen voor patrouilleboten aan de EU en landen rondom Europa. Thales ziet nieuwe kansen in de gewelddadige versterking van grenzen op weg naar Europa, om te voorkomen dat migranten überhaupt de externe grenzen van de EU kunnen bereiken. Het bedrijf claimt dat zij kapitaliseert op de groei van de Afrikaanse veiligheidsmarkt. In 2019 is het biometrie bedrijf Gemalto onderdeel geworden van Thales. Gemalto heeft biometrische paspoorten en elektronische grenspoorten verkocht aan vele landen in Afrika en het Midden-Oosten.

Op deze manier heeft Thales een goed verdienmodel opgebouwd waarbij ze eerst verdienen aan het exporteren van wapens die conflicten versterken en vervolgens nogmaals door het grensbewakingsmateriaal te leveren om de vluchtelingen van deze oorlogen tegen te houden. Thales verdient niet alleen, maar lobbyt ook heftig om wapenexport regels af te zwakken en grenzen te militariseren. Thales is voorts onderdeel van de European Organisation for Security (EOS), de lobby organisatie die succesvol heeft gelobbyd voor het uitbreiden van de macht van Frontex.

Thales is niet onschuldig: het is een bedrijf dat levens kapot maakt in de zoektocht naar altijd meer inkomsten. Dit soort bedrijven moeten verantwoordelijk gehouden worden voor het bloed aan hun handen en vernietigd worden. Strijd tegen Fort Europa en diens verdieners, stop de oorlog tegen migranten!

[English]

Poster action against Thales

17 February 2021 – Today, we replaced bus stop posters to shed light on the deadly practices of Thales, the company that has developed the OV-chip card system. Thales is currently replacing all the check-in gates for public transport in Amsterdam. But while most people know Thales from checking-in at the train station, not many people know that Thales is also one of the biggest arms companies in Europe that profits from Fortress Europe.

Thales exports arms all over the world. Last year, Thales Netherlands exported arms to repressive regimes in Egypt, Pakistan and Indonesia. The order for radar systems for the Egyptian Navy of €114 million was highly profitable for Thales. Egypt has a military dictatorship, thousands of political prisoners, and politically supports the Saudi led coalition in the Yemen war.

At the same time, Thales profits from militarising and boosting the borders of Fortress Europe. The company sells border security systems, mobile thermal units, and radar equipment for patrol boats to the EU and countries surrounding Europe. Thales sees opportunities in the horrific fortification of borders on the route to Europe, to prevent migrants from even reaching the external borders of the EU, stating that it is ‘capitalising on the growth in security markets’ in Africa. In 2019, the biometric company Gemalto became part of Thales. Gemalto has sold biometric passports and electronic border gates to many countries in Africa and the Middle-East.

In this way, Thales has built a profitable revenue model where it first profits by exporting arms that fuel conflicts, and secondly provides the border security equipment to stop the refugees that flee from those wars. Thales not only profits for this, but also heavily lobbies to ease arms export regulations and to militarise borders. It is part of the European Organisation for Security (EOS), the lobby organisation that successfully campaigned for the expansion of power of Frontex.

Thales is not harmless: it is a company that destroys lives in the search for ever more profits. These kinds of companies need to be held accountable for the blood on their hands and destroyed. Fight Fortress Europe and it profiteers, stop the war on migrants!